[1]
یدالله‌پور م., مهدوی‌فر ح., و حسن‌زاده ر., “مداخله‌ی آموزشی مبتنی بر مذهب بر نشانگان افسردگی زنان متأهل مراجعه‌کننده به مراکز فرهنگی شهر بابل”, JRRH, ج 5, ش 1, صص 64–75, مارس 2019.