[1]
یارالهی ن., شعیری م., و حسن زاده دستجردی ز., “بررسی تأثیر دوره‌ی کوتاه‌مدت دعاکردن در موقعیت سرکوب هیجان بر میزان خلق و تهی‌شدن من در نمونه‌ی غیربالینی”, JRRH, ج 5, ش 1, صص 47–63, فوریه 2019.