[1]
باقری ج., شایان ن., باقری م., و حیدری م., “بررسي رابطه‌ی معنويت با عوارض و مرگ‌و‌میر بيماران مبتلا به بيماري عروق کرونري مراجعه‌کننده به بيمارستان شريعتي تحت جراحي بای‌پس کرونر”, JRRH, ج 5, ش 1, صص 76–86, فوریه 2019.