[1]
بیرامی م. و محمدی د. آ., “پیش‌بینی بخشودگی بین‌فردی بر اساس مؤلفه‌های هوش معنوی در دانش‌آموزان پسر مقطع متوسطه‌ی دوم شهر تبریز”, JRRH, ج 5, ش 1, صص 19–28, فوریه 2019.