[1]
اسماعیلی م., اردستانی ن., و کرمخانی م., “بررسی اثر شنیداری و دیداری آیات قرآن کریم بر اندازه‌ی شدت درد درمرحله‌ی فعال زایمان در زنان نخست‌زای بستری”, JRRH, ج 5, ش 1, صص 112–122, مارس 2019.