[1]
اسماعیلیم., اردستانین., و کرمخانیم., “بررسی اثر شنیداری و دیداری آیات قرآن کریم بر اندازه‌ی شدت درد درمرحله‌ی فعال زایمان در زنان نخست‌زای بستری”, JRRH, ج 5, ش 1, صص 112-122, مارس 2019.