[1]
دهقانی ف. و اندیشمند و., “رابطه‌ی جهت‌گیری مذهبی و سلامت معنوی با تاب‌آوری در دانش‌آموزان مقطع دوم متوسطه‌ی شهر کرمان سال تحصیلی 94 - 95”, JRRH, ج 3, ش 4, صص 66–77, سپتامبر 2017.