فامیل احمریانف. س., خدابخشی کولاییآ. و فلسفی نژادم. (2015) “تاثیرمعنادرمانی گروهی بر امید به زندگی و کیفیت خواب در سالمندان مقیم مراکز شبانه روزی شهر تهران”, پژوهش در دین و سلامت . Tehran, Iran, 1(3), صص 11-18. doi: 10.22037/jrrh.v1i3.8429.