میکائیلی منیع ف., طباطبایی س. م. . و راد معصومی س. ف. ‌. (2021) “مقایسۀ چشم‌انداز زمان، بهزیستی معنوی و بهزیستی روان‌شناختی در جوانان معتکف و غیرمعتکف”, پژوهش در دین و سلامت . Tehran, Iran, 7(3), صص 68–79. doi: 10.22037/jrrh.v7i3.31787.