ضیاالدینیم. و ده‌مردهح. (2019) “نقش میانجی عزّت نفس سازمانی در رابطه‌ی بین نگرش مذهبی و پرخاشگری کارکنان دستگاه‌های اجرایی شهر خاش”, پژوهش در دین و سلامت . Tehran, Iran, 5(1), صص 101-111. doi: 10.22037/jrrh.v5i1.19077.