یدالله‌پور م., مهدوی‌فر ح. و حسن‌زاده ر. (2019) “مداخله‌ی آموزشی مبتنی بر مذهب بر نشانگان افسردگی زنان متأهل مراجعه‌کننده به مراکز فرهنگی شهر بابل”, پژوهش در دین و سلامت . Tehran, Iran, 5(1), صص 64–75. doi: 10.22037/jrrh.v5i1.18567.