یارالهی ن., شعیری م. و حسن زاده دستجردی ز. (2019) “بررسی تأثیر دوره‌ی کوتاه‌مدت دعاکردن در موقعیت سرکوب هیجان بر میزان خلق و تهی‌شدن من در نمونه‌ی غیربالینی”, پژوهش در دین و سلامت . Tehran, Iran, 5(1), صص 47–63. doi: 10.22037/jrrh.v5i1.18434.