باقری ج., شایان ن., باقری م. و حیدری م. (2019) “بررسي رابطه‌ی معنويت با عوارض و مرگ‌و‌میر بيماران مبتلا به بيماري عروق کرونري مراجعه‌کننده به بيمارستان شريعتي تحت جراحي بای‌پس کرونر”, پژوهش در دین و سلامت . Tehran, Iran, 5(1), صص 76–86. doi: 10.22037/jrrh.v5i1.17956.