اسماعیلیم., اردستانین. و کرمخانیم. (2019) “بررسی اثر شنیداری و دیداری آیات قرآن کریم بر اندازه‌ی شدت درد درمرحله‌ی فعال زایمان در زنان نخست‌زای بستری”, پژوهش در دین و سلامت . Tehran, Iran, 5(1), صص 112-122. doi: 10.22037/jrrh.v5i1.17388.