فامیل احمریان فاطمه سوزان, خدابخشی کولایی آناهیتا, و فلسفی نژاد محمدرضا. 2015. “تاثیرمعنادرمانی گروهی بر امید به زندگی و کیفیت خواب در سالمندان مقیم مراکز شبانه روزی شهر تهران”. پژوهش در دین و سلامت 1 (3). Tehran, Iran:11-18. https://doi.org/10.22037/jrrh.v1i3.8429.