میکائیلی منیعفرزانه, طباطباییسید موسی, و راد معصومیسیده فاطمه ‌. 2021. “مقایسۀ چشم‌انداز زمان، بهزیستی معنوی و بهزیستی روان‌شناختی در جوانان معتکف و غیرمعتکف”. پژوهش در دین و سلامت 7 (3). Tehran, Iran, 68-79. https://doi.org/10.22037/jrrh.v7i3.31787.