ضیاالدینیمحمد, و ده‌مردهحیدر. 2019. “نقش میانجی عزّت نفس سازمانی در رابطه‌ی بین نگرش مذهبی و پرخاشگری کارکنان دستگاه‌های اجرایی شهر خاش”. پژوهش در دین و سلامت 5 (1). Tehran, Iran, 101-11. https://doi.org/10.22037/jrrh.v5i1.19077.