یدالله‌پور محمدهادی, مهدوی‌فر حکیمه, و حسن‌زاده رمضان. 2019. “مداخله‌ی آموزشی مبتنی بر مذهب بر نشانگان افسردگی زنان متأهل مراجعه‌کننده به مراکز فرهنگی شهر بابل”. پژوهش در دین و سلامت 5 (1). Tehran, Iran:64-75. https://doi.org/10.22037/jrrh.v5i1.18567.