یارالهی نعمت‌اله, شعیری محمدرضا, و حسن زاده دستجردی زینب. 2019. “بررسی تأثیر دوره‌ی کوتاه‌مدت دعاکردن در موقعیت سرکوب هیجان بر میزان خلق و تهی‌شدن من در نمونه‌ی غیربالینی”. پژوهش در دین و سلامت 5 (1). Tehran, Iran:47-63. https://doi.org/10.22037/jrrh.v5i1.18434.