بیرامی منصور, و محمدی دل آرام. 2019. “پیش‌بینی بخشودگی بین‌فردی بر اساس مؤلفه‌های هوش معنوی در دانش‌آموزان پسر مقطع متوسطه‌ی دوم شهر تبریز”. پژوهش در دین و سلامت 5 (1). Tehran, Iran:19-28. https://doi.org/10.22037/jrrh.v5i1.17576.