فامیل احمریان ف. س.; خدابخشی کولایی آ.; فلسفی نژاد م. تاثیرمعنادرمانی گروهی بر امید به زندگی و کیفیت خواب در سالمندان مقیم مراکز شبانه روزی شهر تهران. پژوهش در دین و سلامت , Tehran, Iran, v. 1, n. 3, p. 11–18, 2015. DOI: 10.22037/jrrh.v1i3.8429. Disponível em: https://journals.sbmu.ac.ir/jrrh/article/view/8429. Acesso em: 18 آوریل. 2024.