فامیل احمریانف. س.; خدابخشی کولاییآ.; فلسفی نژادم. تاثیرمعنادرمانی گروهی بر امید به زندگی و کیفیت خواب در سالمندان مقیم مراکز شبانه روزی شهر تهران. پژوهش در دین و سلامت , v. 1, n. 3, p. 11-18, 14 ژوئن 2015.