میکائیلی منیعف.; طباطباییس. م.; راد معصومیس. ف. ‌. مقایسۀ چشم‌انداز زمان، بهزیستی معنوی و بهزیستی روان‌شناختی در جوانان معتکف و غیرمعتکف. پژوهش در دین و سلامت , v. 7, n. 3, p. 68-79, 11 سپتامبر 2021.