فامیل احمریان ف. س., خدابخشی کولایی آ., & فلسفی نژاد م. (2015). تاثیرمعنادرمانی گروهی بر امید به زندگی و کیفیت خواب در سالمندان مقیم مراکز شبانه روزی شهر تهران. پژوهش در دین و سلامت, 1(3), 11–18. https://doi.org/10.22037/jrrh.v1i3.8429