میکائیلی منیعف., طباطباییس. م., & راد معصومیس. ف. ‌. (2021). مقایسۀ چشم‌انداز زمان، بهزیستی معنوی و بهزیستی روان‌شناختی در جوانان معتکف و غیرمعتکف. پژوهش در دین و سلامت , 7(3), 68-79. https://doi.org/10.22037/jrrh.v7i3.31787