ضیاالدینیم., & ده‌مردهح. (2019). نقش میانجی عزّت نفس سازمانی در رابطه‌ی بین نگرش مذهبی و پرخاشگری کارکنان دستگاه‌های اجرایی شهر خاش. پژوهش در دین و سلامت , 5(1), 101-111. https://doi.org/10.22037/jrrh.v5i1.19077