یدالله‌پور م., مهدوی‌فر ح., & حسن‌زاده ر. (2019). مداخله‌ی آموزشی مبتنی بر مذهب بر نشانگان افسردگی زنان متأهل مراجعه‌کننده به مراکز فرهنگی شهر بابل. پژوهش در دین و سلامت, 5(1), 64–75. https://doi.org/10.22037/jrrh.v5i1.18567