یارالهی ن., شعیری م., & حسن زاده دستجردی ز. (2019). بررسی تأثیر دوره‌ی کوتاه‌مدت دعاکردن در موقعیت سرکوب هیجان بر میزان خلق و تهی‌شدن من در نمونه‌ی غیربالینی. پژوهش در دین و سلامت, 5(1), 47–63. https://doi.org/10.22037/jrrh.v5i1.18434