صدری دمیرچیا., مجردآ., & پیرقلی کیویم. (2019). مقایسه‌ی منبع کنترل، باورهای غیرمنطقی و جهت گیری مذهبی در زنان متقاضی طلاق و عادی شهر اردبیل در سال 1395. پژوهش در دین و سلامت , 5(4), 73-87. https://doi.org/10.22037/jrrh.v5i4.17138