(1)
فامیل احمریان ف. س.; خدابخشی کولایی آ.; فلسفی نژاد م. تاثیرمعنادرمانی گروهی بر امید به زندگی و کیفیت خواب در سالمندان مقیم مراکز شبانه روزی شهر تهران. JRRH 2015, 1, 11-18.