(1)
فامیل احمریانف. س.; خدابخشی کولاییآ.; فلسفی نژادم. تاثیرمعنادرمانی گروهی بر امید به زندگی و کیفیت خواب در سالمندان مقیم مراکز شبانه روزی شهر تهران. JRRH 2015, 1, 11-18.