(1)
میکائیلی منیعف.; طباطباییس. م.; راد معصومیس. ف. ‌. مقایسۀ چشم‌انداز زمان، بهزیستی معنوی و بهزیستی روان‌شناختی در جوانان معتکف و غیرمعتکف. JRRH 2021, 7, 68-79.