(1)
ضیاالدینیم.; ده‌مردهح. نقش میانجی عزّت نفس سازمانی در رابطه‌ی بین نگرش مذهبی و پرخاشگری کارکنان دستگاه‌های اجرایی شهر خاش. JRRH 2019, 5, 101-111.