(1)
یدالله‌پور م.; مهدوی‌فر ح.; حسن‌زاده ر. مداخله‌ی آموزشی مبتنی بر مذهب بر نشانگان افسردگی زنان متأهل مراجعه‌کننده به مراکز فرهنگی شهر بابل. JRRH 2019, 5, 64-75.