(1)
یارالهی ن.; شعیری م.; حسن زاده دستجردی ز. بررسی تأثیر دوره‌ی کوتاه‌مدت دعاکردن در موقعیت سرکوب هیجان بر میزان خلق و تهی‌شدن من در نمونه‌ی غیربالینی. JRRH 2019, 5, 47-63.