(1)
باقری ج.; شایان ن.; باقری م.; حیدری م. بررسي رابطه‌ی معنويت با عوارض و مرگ‌و‌میر بيماران مبتلا به بيماري عروق کرونري مراجعه‌کننده به بيمارستان شريعتي تحت جراحي بای‌پس کرونر. JRRH 2019, 5, 76-86.