(1)
اسماعیلیم.; اردستانین.; کرمخانیم. بررسی اثر شنیداری و دیداری آیات قرآن کریم بر اندازه‌ی شدت درد درمرحله‌ی فعال زایمان در زنان نخست‌زای بستری. JRRH 2019, 5, 112-122.