(1)
دهقانی ف.; اندیشمند و. رابطه‌ی جهت‌گیری مذهبی و سلامت معنوی با تاب‌آوری در دانش‌آموزان مقطع دوم متوسطه‌ی شهر کرمان سال تحصیلی 94 - 95. JRRH 2017, 3, 66-77.