[1]
فامیل احمریانف.س., خدابخشی کولاییآ. و فلسفی نژادم. 2015. تاثیرمعنادرمانی گروهی بر امید به زندگی و کیفیت خواب در سالمندان مقیم مراکز شبانه روزی شهر تهران. پژوهش در دین و سلامت . 1, 3 (ژوئن 2015), 11-18. DOI:https://doi.org/10.22037/jrrh.v1i3.8429.