[1]
میکائیلی منیعف., طباطباییس.م. و راد معصومیس.ف.‌. 2021. مقایسۀ چشم‌انداز زمان، بهزیستی معنوی و بهزیستی روان‌شناختی در جوانان معتکف و غیرمعتکف. پژوهش در دین و سلامت . 7, 3 (سپتامبر 2021), 68-79. DOI:https://doi.org/10.22037/jrrh.v7i3.31787.