[1]
ضیاالدینیم. و ده‌مردهح. 2019. نقش میانجی عزّت نفس سازمانی در رابطه‌ی بین نگرش مذهبی و پرخاشگری کارکنان دستگاه‌های اجرایی شهر خاش. پژوهش در دین و سلامت . 5, 1 (مارس 2019), 101-111. DOI:https://doi.org/10.22037/jrrh.v5i1.19077.