راه های مقابله با روان پریشی از نگاه قرآن و روایات