ضرورت پژوهش در منابع دینی به منظور ارتقای سلامت انسان