ترجمه‌ی بین فرهنگی و روان‌سنجی پرسش‌نامه‌ی 18 سؤالی معنویت در کار