تغییر نگرش در زندگی به مثابۀ پیشگیری و درمان اندوه؛ بررسی دیدگاه کندی، رازی و ابن حزم