الگوی‌ خودمهارگری جوان شیعه با رویکرد نظریۀ زمینه‌ای