ویژگی‌های روان‌سنجی پرسش‌نامه‌ی عزّت نفس معنوی با رویکرد اسلامی