تأثیر بهزیستی معنوی بر آشفتگی‌های روان‌شناختی بیماران دارای آسیب نخاعی: نقش میانجی‌گری احساس تنهایی و ناامیدی