بررسی اثربخشی آموزش سلامت معنوی بر امیدواری و راهبردهای مقابله‌‌یی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (ام.اس.)