بررسی مؤلفه‌های نگرش مذهبی و ارتباط آن با سرمایه‌ی اجتماعی در مراجعه‌کنندگان به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان کوچصفهان