مفهوم سلامت و بيماري، بر اساس مفهوم غايت حيات در آموزه‌هاي ديني، مبنايي براي مداخلات حيطه¬ی طبّ تربيتي